Kota Center

Jaipur Center

Vibrant Academy

Regd. Office:
Vibrant Academy(I) Pvt. Ltd.
Vibrant Tower : A-14(A),
Road No.1, Indraprastha Industrial Area,
Kota -324005 (Rajasthan) India

Tel No.: 0744-2423406, 2428664, 2428666

DLP Help Line No.: 7340042900

Fax: 0744-2423405

Email : admin@vibrantacademy.com
Website : www.vibrantacademy.com

Vibrant Academy

Branch Office:
Vibrant Academy(I) Pvt. Ltd.
Hindaun Heights,
57,Shri Gopal Nagar, Near Mahesh Nagar Thana,
Gopalpura Bypass, Jaipur

Tel No.: 0141-2502255, 2503355 Mob: 7073277745, 7073277746

DLP Help Line No.: 7340042900

Email : jaipur@vibrantacademy.com
Website : www.vibrantacademy.com