SNo State Mobile
1 Andhra Pradesh 9116147803
2 Arunachal Pradesh 9116147810
3 Assam 9116147803
4 Bihar 9116147814, 9116147802
5 Chhattisgarh 9116147816, 9116147820
6 Goa 9116147803
7 Gujarat 9116147810, 9116147813, 9116147818
8 Haryana 9116147829, 9116147821
9 Himachal Pradesh 9116147803
10 Jammu and Kashmir 9116147803
11 Jharkhand 9116147805, 9116147814
12 Karnataka 9116147803
13 Kerala 9116147803
14 Madhya Pradesh 9116147816, 9116147820
15 Maharashtra 9116147818, 9116147813
16 Manipur 9116147803
17 Meghalaya 9116147803
18 Mizoram 9116147803
19 Nagaland 9116147803
20 Odisha 9116147803
21 Punjab 9116147829, 9116147821
22 Rajasthan 9116147802, 9116147805, 9116147811, 9116147812, 9116147810
23 Sikkim 9116147803
24 Tamil Nadu 9116147803
25 Telangana 9116147803
26 Tripura 9116147803
27 Uttar Pradesh 9116147807, 9116147809
28 Uttarakhand 9116147803
29 West Bengal 9116147803